1.1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir pašnodarbinātā Veronika Pačepko, mājaslapas: www.pacepko.com
2. Personas datu Apstrādātājs:
2.1. Veronika Pačepko apstrādā Klientu personas datus tādā apjomā un kārtībā, kā to nosaka un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti.
3. Piemērojamie tiesību akti:
3.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27. aprīlis);
3.2. Fizisko personu datu aizsardzības likums.
4. Kas ir Privātuma politika?
4.1. Privātuma politika (turpmāk tekstā – "Politika") sniedz informāciju par to, kā Veronika Pačepko vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klientu personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klientu personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientiem pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Klientu personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Klientiem sniegtajiem pakalpojumiem.
4.2. Ja Veronika Pačepko atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas mājaslapā www.pacepko.com, sadaļā "Par uzņēmumu" – "Privātuma politika".
5. Kādus personas datus apstrādā Veronika Pačepko?
5.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā Veronika Pačepko, ir atkarīgas no Klientiem sniegtajiem pakalpojumiem. Veronika Pačepko ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas šīs Politikas 7. punktā norādītājiem mērķiem:
5.1.1. vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
5.1.2. bankas dati;
5.1.3. personu apliecinošo dokumentu dati (dokumenta numurs, izdošanas datums un vieta, utt.);
5.1.4. dati, kurus Klients pats paziņo Veronikai Pačepko;
5.1.5. videonovērošanas ieraksti un attēli.
5.2. Veronika Pačepko apstrādā šādus datus par pakalpojumu izmantošanu šīs Politikas 7. punktā norādītājiem mērķiem:
5.2.1. sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati) – dati par Veronikas Pačepko mājaslapaspwww.pacepko.com apmeklēšanu.
6. Kāds ir Klientu personas datu apstrādes tiesiskais pamats?
6.1. Klienta piekrišana – Klients kā personas datu subjekts pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot Veronikai Pačepko apstrādāt personas datus noteiktajiem mērķiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta rakstiski (nosūtot elektronisko pieprasījumu pēc Klienta identifikācijas vai izmantojot tīmekļa lapas www.pacepko.com. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus (skatīt Veronika Pačepko mājaslapas www.pacepko.com sadaļu "Kontakti"). Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā.
Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
6.2. Veronikas Pačepko leģitīmas intereses – ievērojot Veronikas Pačepko intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, Veronikai Pačepko ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šīs Politikas 7.1.-7.3. punktā norādītājiem mērķiem. Par Veronikas Pačepko leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgvedību, kā rezultātā Klientam tiek izteikti jauni un/vai individuāli Veronikas Pačepko pakalpojumu piedāvājumi (sk. arī šīs Politikas 8.2. un 8.3. punktu).
6.3. Juridisko pienākumu izpilde – Veronika Pačepko ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
6.4. Vitālu interešu aizsardzība – Veronika Pačepko ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai aizsargātu Klienta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, piem., ja video ieraksta dati nepieciešami noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai.
7. Kādiem mērķiem Veronika Pačepko apstrādās Klientu personas datus?
7.1. Veronika Pačepko apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu līguma ar Veronikas Pačepko spēkā esamības laikā:
7.1.1. klientu sūdzību izskatīšanai un atbalsta (t. sk. tehniskā atbalsta) nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;
7.1.2. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t. sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai;
7.1.3. videonovērošanai drošības nolūkiem.
7.2. Veronika Pačepko apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem, t. sk.:
7.2.1. jaunu pakalpojumu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;
7.2.2. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta Veronikas Pačepko klientu statistisko datu apstrāde.
7.3. Veronika Pačepko apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu Veronikas Pačepko biznesa iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem.,līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.
7.4. Veronika Pačepko ir tiesīga apstrādāt datus zemāk norādītajiem, kā arī citiem mērķiem, saņemot no Klienta brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu Veronikas Pačepko tēla atpazīstamības veicināšanai tirgū, sūtot Klientiem jaukus novēlējumus, piešķirot bonusus, organizējot aptaujas esošo pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu pakalpojumu izveidei.
8. Vai Klientam ir tiesības ierobežot savu datu apstrādi?
8.1. Klientu personas datu profilēšana kā datu apstrāde:
8.1.1. profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas personīgajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos;
8.1.2. apstrādājot Klientu personas datus, Veronika Pačepko var veikt profilēšanu, lai veidotu un izteiktu individuālus piedāvājumus. Automatizētie individuālie lēmumi tiek pieņemti tikai biznesa nolūkos, un tie neradīs Klientam tiesiskas sekas. Klientam jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret automatizēta lēmuma pieņemšanu un nebūt par tāda pieņemtā lēmuma subjektu, informējot par to Veroniku Pačepko (sk. arī šīs Politikas 8.3. punkta noteikumus).
8.2. Tiešā tirgvedība un pamats sūtīt Klientiem komercpaziņojumus: Veronika Pačepko veic tiešo tirgvedību, izplatot Klientiem komercpaziņojumus, lai Klienti vienmēr tiktu informēts par jauniem un/vai tieši Klientiem izveidotiem pakalpojumiem, kā arī īpašiem līguma noteikumiem (piem., atlaidēm) saskaņā ar šīs Politikas 6.3. punktā norādīto personas datu apstrādes pamatu. Klientiem ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, informējot par to Veroniku Pačepko (sk. arī šīs Politikas 8.3. punkta noteikumus). 8.3. Klientiem ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret savu personas datu profilēšanu (sk. 8.1. punktu) vai atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas (sk. 8.2.punktu), par to informējot
Veronika Pačepko rakstiski, nosūtot elektronisko pieprasījumu uz pacepko@gmail.com. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Izmaiņas neietekmēs personas datu apstrādes likumību pirms šajā punktā norādītiem Klienta iebildumiem un/vai atteikuma.
9. Kas ir sīkdatnes un kā Veronika Pačepko var tās apstrādāt?
9.1. Sīkdatnes ir sīki datu faili, kas ir svarīgi noteiktu tīmekļa vietņu funkciju (piemēram, pieteikšanās) nodrošināšanā. Sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnēm atcerēties dažādus iestatījumus, piemēram, valodu, fontu un citas opcijas, kuras esat izvēlējušies tīmekļa lapu attēlošanā. Tāpēc sīkdatnes tiek saglabātas jūsu datorā. Šādi darbojas vairums lielāko tīmekļa lapu un pakalpojumu sniedzēju.
9.2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
9.3. Jūs varat dzēst jebkuras sīkdatnes, kas jau ir jūsu datorā. Vairums pārlūkprogrammu arī sniedz iespēju bloķēt sīkdatņu izvietošanu jūsu datorā, bet šādā gadījumā nevarēsiet izmantot visus mūsu tiešsaistes pakalpojumus. Sīkāka informācija par sīkdatņu iestatījumiem jūsu pārlūkprogrammā ir pieejama tīmekļa pārlūkprogrammas izstrādātāja tīmekļa vietnē. Jekaterinas Karatkovas uzturētā vietne izmanto funkcionālās, analītiskās, reklāmas un
obligātās sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm, lūdzam apmeklēt Veronikas Pačepko mājaslapas www. pacepko.com sadaļu "Paziņojums par sīkdatņu lietošanu".
10. Kā Veronika Pačepko iegūst Klientu personas datus?
10.1 Veronika Pačepko iegūst Klientu personas datus, kad Klienti:
10.1.1. iegādājas Veronika Pačepko pakalpojumus (Veronika Pačepko birojā vai attālināti, veicot iepriekšējo Klienta identifikāciju);
10.1.2. pierakstās jaunumu, paziņojumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no Veronikas Pačepko;
10.1.3. jautā Veronikai Pačepko plašāku informāciju par pakalpojumu vai sazinās ar Veroniku Pačepko saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;
10.1.4. piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
10.1.5. apmeklē vai pārlūko Veronika Pačepko mājaslapu;
10.1.6. tiek filmēts ar Veronikas Pačepko videonovērošanas iekārtu tiešsaites nodarbībās.
10.2. Veronika Pačepko var apstrādāt Klientu personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām, ja Klients tam piekritis (piem., no parādvēstures datubāzu turētājiem un tml.).
11. Kāds ir Klientu personas datu apstrādes laiks?
11.1. Veronika Pačepko apstrādās Klientu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:
11.1.1. ir spēkā Līgums starp Klientu un Veronika Pačepko;
11.1.2. personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
11.1.3. cik tas ir nepieciešams Veronikas Pačepko leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;
11.1.4. kamēr nav atsaukta Klienta piekrišana personas datu apstrādei.
12. Klientu personas datu koplietošana:
12.1. Lai sniegtu Klientiem pakalpojumus, Veronika Pačepko var kopīgot Klientu personas datus ar:
12.1.1. parādu piedziņas uzņēmumiem, kredītinformācijas birojiem, parādvēstures datubāzes turētājiem vai citām parādu atgūšanas organizācijām;
12.1.2. cesionāriem – lai nodrošinātu efektīvu naudas plūsmas pārvaldību, Veronikai Pačepko ir tiesības cedēt prasījuma tiesības pret parādnieku vai parādniekiem.
12.2. Veronikai Pačepko ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem šādām iestādēm un dienestiem:
12.2.1. tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma;
12.3. Veronika Pačepko izsniegs Klientu personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.
13. Kā Veronika Pačepko aizsargā tās rīcībā esošos Klientu personas datus?
13.1. Veronika Pačepko nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klientu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Veronika Pačepko pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t. sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programmatūras un datu šifrēšanu.
13.2. Veronika Pačepko rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Veronikas Pačepko vārdā un uzdevumā apstrādā Klientu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klientu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Veronikas Pačepko deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem.
13.3. Veronika Pačepko neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Veronikas Pačepko, piemēram, Klienta vainas un/vai nolaidības dēļ.
13.4. Klienta personas datu apdraudēšanas gadījumā Veronika Pačepko paziņos par to Klientam.
14. Kādas klientiem ir tiesības?
14.1. Vērsties pie Veronikas Pačepko, lai saņemtu Veronikas Pačepko rīcībā esošo personas datu kopiju.
14.2. Labot visus Veronikas Pačepko rīcībā esošos personas datus par sevi, piesakot izmaiņas, sūtot e-pastu elektroniski parakstītu Pacepko@gmail.com.
14.3. Veronika Pačepko nesniegs Klientiem informāciju par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.
14.4. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar mērķiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības "tikt aizmirstam").
14.5. Vērsties Veronika Pačepko vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi.
Made on
Tilda